KONYA Stephen

Senior Advisor and Innovation Portfolio Lead